Integritetspolicy

  1. Beskrivning

1.1 Vi är fast beslutna att skydda besökarnas integritet.

1.2 Denna policy gäller när vi agerar som personuppgiftsansvarig med avseende på personuppgifter för våra webbplatsbesökare och serviceanvändare; med andra ord, där vi fastställer syften och medel för behandlingen av dessa personuppgifter.

1.3 Vi använder cookies på vår webbplats. I den mån dessa kakor inte är absolut nödvändiga för tillhandahållandet av vår webbplats och tjänster kommer vi att be dig samtycka till vår användning av kakor när du först besöker vår webbplats.

1.4 I denna policy hänvisar "vi", "oss" och "vår" till JMD Online Ltd. För mer information om oss, se avsnitt 13.

2. Kredit

2.1 Detta dokument skapades med hjälp av en mall från SEQ Legal (https://seqlegal.com)

3 Hur vi använder dina personuppgifter

3.1 I detta avsnitt 3 har vi beskrivit:

(a) de allmänna kategorierna av personuppgifter som vi kan behandla;

(b) i fallet med personuppgifter som vi inte fick direkt från dig, källan och specifika kategorier av dessa uppgifter;

(c) syften för vilka vi kan behandla personuppgifter; och

(d) de rättsliga grunderna för behandlingen.

3.2 Vi kan behandla data om din användning av vår webbplats och tjänster (“användningsdata“). Användningsuppgifterna kan inkludera din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och version, operativsystem, hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar och webbplatsnavigeringsvägar, samt information om tidpunkten, frekvensen och mönstret för din tjänstanvändning. Källan till användningsuppgifterna är Google Analytics. Denna användningsinformation kan behandlas i syfte att analysera användningen av webbplatsen och tjänsterna. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen övervakning och förbättring av vår webbplats och tjänster.

3.3 Vi kan behandla dina kontodata (“kontodata“). Kontodata kan innehålla ditt namn och din e-postadress och annan information som du tillhandahåller. Källan till kontodata är du. Kontodata kan behandlas i syfte att driva vår webbplats, tillhandahålla våra tjänster, säkerställa säkerheten på vår webbplats och tjänster, upprätthålla säkerhetskopior av våra databaser och kommunicera med dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet ELLER genomförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.

3.4 Vi kan behandla din information som ingår i din personliga profil på vår webbplats (“profildata“). Profildata kan innehålla ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kön. Profildata kan behandlas för att möjliggöra och övervaka din användning av vår webbplats och tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet ELLER genomförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.

3.5 Vi kan behandla information som du lägger upp för publicering på vår webbplats eller genom våra tjänster (“publiceringsdata“). Publikationsdata kan behandlas i syfte att möjliggöra sådan publicering och administration av vår webbplats och tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är att du godkänner ELLER våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet ELLER genomförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.

3.6 Vi kan behandla information som finns i varje förfrågan du skickar till oss angående varor och / eller tjänster (“förfrågningsdata“). Förfrågningsuppgifterna kan behandlas i syfte att erbjuda, marknadsföra och sälja relevanta varor och / eller tjänster till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke

3.7 Vi kan behandla information som rör våra kundrelationer, inklusive kundkontaktinformation (“kundrelationsdata“). Kundrelationsdata kan innehålla ditt namn, dina kontaktuppgifter och information som finns i kommunikationen mellan oss och dig. Källan till kundrelationsdata är du. Kundrelationsdata kan behandlas i syfte att hantera våra relationer med kunder, kommunicera med kunder, föra register över denna kommunikation och marknadsföra våra produkter och tjänster till kunder. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen [korrekt hantering av våra kundrelationer.

3.8 Vi kan behandla information som rör transaktioner, inklusive köp av varor och tjänster, som du gör med oss ​​och / eller via vår webbplats (“transaktionsdata“). Transaktionsuppgifterna kan innehålla dina kontaktuppgifter, dina kortuppgifter och transaktionsuppgifterna. Transaktionsuppgifterna kan bearbetas i syfte att leverera de köpta varorna och tjänsterna och hålla korrekt register över dessa transaktioner. Den rättsliga grunden för denna behandling är genomförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal och våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet.

3.9 Vi kan behandla information som du tillhandahåller oss i syfte att prenumerera på våra e-postaviseringar och / eller nyhetsbrev (“anmälningsdata“). Anmälningsuppgifterna kan behandlas i syfte att skicka dig relevanta meddelanden och / eller nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke] ELLER genomförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal.

3.10 Vi kan behandla information som finns i eller relaterar till all kommunikation som du skickar till oss (“korrespondensdata“). Korrespondensdata kan inkludera kommunikationsinnehållet och metadata associerade med kommunikationen. Vår webbplats kommer att generera metadata förknippade med kommunikation som görs med hjälp av webbplatsens kontaktformulär. Korrespondensdata kan behandlas i syfte att kommunicera med dig och registrera. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och affärer och kommunikation med användare.

3.11 Vi kan behandla någon av dina personuppgifter som identifierats i denna policy om det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, antingen i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomstående förfarande. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen skyddet och påståendet av våra juridiska rättigheter, dina juridiska rättigheter och andras lagliga rättigheter.

3.12 Förutom de specifika syften för vilka vi kan behandla dina personuppgifter som anges i detta avsnitt 3, kan vi också behandla alla dina personuppgifter där sådan behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller i för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen

4 Tillhandahålla dina personuppgifter till andra

4.1 Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra försäkringsgivare och / eller professionella rådgivare i den mån det är rimligt nödvändigt för att få eller upprätthålla försäkringsskydd, hantera risker, få professionell rådgivning, eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, oavsett om det är i domstol förfaranden eller i ett administrativt eller utomstående förfarande.

4.2 Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra leverantörer eller underleverantörer, nämligen Royal Mail och DPD, i den mån det är rimligt nödvändigt för leverans av kontrakt eller varor.

4.3 Finansiella transaktioner relaterade till vår webbplats och tjänster hanteras av våra betaltjänstleverantörer, PayPal. Vi kommer att dela transaktionsuppgifter med våra betaltjänstleverantörer endast i den utsträckning som är nödvändig för att behandla dina betalningar, återbetala sådana betalningar och hantera klagomål och frågor som rör sådana betalningar och återbetalningar. Du hittar information om betaltjänstleverantörernas integritetspolicyer och metoder på https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

4.4 Förutom de specifika utlämnandena av personuppgifter som anges i detta avsnitt 4 kan vi avslöja dina personuppgifter där sådan utlämnande är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller vitala intressen för en annan fysisk person. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter om sådan utlämnande är nödvändig för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, antingen i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomstående förfarande.

5 Internationella överföringar av dina personuppgifter

5.1 I detta avsnitt 5 tillhandahåller vi information om omständigheterna under vilka dina personuppgifter kan överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

5.2 Värdtjänstfaciliteterna för vår webbplats finns i hela Europa. Europeiska kommissionen har fattat ett "adekvat beslut" med avseende på [dataskyddslagarna i vart och ett av dessa länder. Överföringar skyddas av lämpliga skyddsåtgärder, nämligen användningen av standardklausuler för dataskydd som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen.

5.3 Du bekräftar att personuppgifter som du skickar för publicering via vår webbplats eller tjänster kan finnas tillgängliga via internet över hela världen. Vi kan inte förhindra andras användning (eller missbruk) av sådana personuppgifter.

6 Spara och radera personuppgifter

6.1 Detta avsnitt 6 beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter i samband med lagring och radering av personuppgifter.

6.2 Personuppgifter som vi behandlar för något ändamål eller ändamål får inte lagras längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål eller för dessa ändamål.

6.3 Vi behåller dina personuppgifter enligt följande:

(A)    kontodata och profildata kommer att behållas under en minimiperiod på 6 månader efter det att du skapat ditt konto och / eller försöket eller slutförandet av ett kontrakt på vår hemsida och under en maximal period av 18 månader efter det att du senast loggade in på ditt konto och / eller Försöket eller slutförandet av ett kontrakt på vår hemsida.

(B)    korrespondensdata och förfrågningsdata kommer att behållas under en minimiperiod på 1 månad efter skapandet och under en maximal period av 12 månader.

(C)    publiceringsdata kommer att behållas ad infinitum tills borttaget av oss eller dig, eller du ber oss att ta bort nämnda publiceringsdata. För information om borttagning av data, se avsnitt 8

6.4 Trots de andra bestämmelserna i detta avsnitt 6 kan vi behålla dina personuppgifter där sådan lagring är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

7 ändringar

7.1 Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats.

7.2 Du bör kontrollera den här sidan ibland för att säkerställa att du är nöjd med alla ändringar av denna policy.

8 Dina rättigheter

8.1 I detta avsnitt 8 har vi sammanfattat de rättigheter du har enligt dataskyddslagen. En del av rättigheterna är komplexa och inte alla detaljer har inkluderats i våra sammanfattningar. Följaktligen bör du läsa relevanta lagar och riktlinjer från tillsynsmyndigheterna för en fullständig förklaring av dessa rättigheter.

8.2 Dina huvudsakliga rättigheter enligt dataskyddslagen är:

(a) rätten till tillgång,

(b) rätten till rättelse,

(c) rätten till radering,

(d) rätten att begränsa behandlingen;

(e) rätten att invända mot behandlingen,

(f) rätten till dataportabilitet,

(g) Rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. och

(h) rätten att återkalla samtycke.

8.3 Du har rätt att bekräfta huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller inte, och där vi gör, tillgång till personuppgifterna, tillsammans med viss ytterligare information. Den ytterligare informationen innehåller detaljer om syftet med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som berörs och mottagarna av personuppgifterna. Att tillhandahålla andras rättigheter och friheter påverkas inte, vi kommer att tillhandahålla en kopia av dina personuppgifter. Du kan be om en kopia av dina personuppgifter genom att kontakta oss på datacontroller@jmdonline.uk

8.4 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och, med hänsyn till syftet med behandlingen, att slutföra alla ofullständiga personuppgifter om dig.

8.5 Under vissa omständigheter har du rätt att radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Dessa omständigheter inkluderar: personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de syften för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades; du återkallar samtycke till samtyckebaserad behandling; du motsätter dig behandlingen enligt vissa regler i tillämplig dataskyddslagstiftning; behandlingen är för direkt marknadsföringsändamål; och personuppgifterna har behandlats olagligt. Det finns dock undantag från rätten till radering. De allmänna undantagen inkluderar där behandling är nödvändig: för att utöva rätten till yttrandefrihet och information; för efterlevnad av en rättslig skyldighet, eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

8.6 Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Dessa omständigheter är: du bestrider riktigheten av personuppgifterna; behandlingen är olaglig men du är emot radering; vi behöver inte längre personuppgifterna för vår behandling, men du behöver personuppgifter för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk; och du har invänt mot behandlingen i avvaktan på verifieringen av den invändningen. Om behandlingen har begränsats på grundval av detta kan vi fortsätta lagra dina personuppgifter. Vi kommer dock endast att behandla det på annat sätt: med ditt samtycke; för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk; för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person; eller av skäl av stort allmänt intresse.

8.7 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som rör din specifika situation, men endast i den utsträckning som den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för: utförandet av en uppgift som utförs i allmänintresset eller utövandet av någon officiell myndighet som tilldelas oss; eller syftet med de legitima intressen som vi eller en tredje part eftersträvar. Om du gör en sådan invändning kommer vi att upphöra med att behandla den personliga informationen såvida vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen är för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

8.8 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål inklusive profilering för direkt marknadsföringsändamål. Om du gör en sådan invändning kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

8.9 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål av skäl som hänför sig till din speciella situation, såvida inte behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs av skäl av allmänt intresse.

8.10 I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är:

(a) samtycke, eller

(b) att behandlingen är nödvändig för genomförandet av ett kontrakt som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett kontrakt,

        och sådan bearbetning utförs med automatiserade medel har du rätt att ta emot dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Denna rätt gäller emellertid inte där det skulle påverka andras rättigheter och friheter negativt.

8.11 Om du anser att vår behandling av din personliga information strider mot dataskyddslagar, har du laglig rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet som ansvarar för dataskyddet. Du kan göra det i EU-landet där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen.

8.12 I den utsträckning som den rättsliga grunden för vår behandling av din personliga information är samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen före återkallandet.

8.13 Du kan utöva någon av dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter genom ett skriftligt meddelande till oss utöver de andra metoder som anges i detta avsnitt 8.

9 Om kakor

9.1 En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en rad bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

9.2 Cookies kan vara antingen "beständiga" cookies eller "session" -cookies: en beständig cookie kommer att lagras av en webbläsare och förblir giltig fram till dess inställda utgångsdatum, såvida det inte raderas av användaren före utgångsdatumet; en sessionscookie, å andra sidan, kommer att upphöra att gälla i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd.

9.3 Cookies innehåller vanligtvis ingen information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till den information som lagras i och erhålls från cookies.

10 kakor som vi använder

10.1 Vi använder cookies för följande ändamål:

(a) autentisering - vi använder cookies för att identifiera dig när du besöker vår webbplats och när du navigerar på vår webbplats.

(b) status - vi använder cookies för att avgöra om du är inloggad på vår webbplats.

(c) personalisering - vi använder cookies för att lagra information om dina preferenser och för att anpassa webbplatsen åt dig.

(d) säkerhet - vi använder kakor som en del av de säkerhetsåtgärder som används för att skydda användarkonton, inklusive att förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter, och för att skydda vår webbplats och tjänster i allmänhet.

(e) analys - vi använder cookies för att hjälpa oss att analysera användningen och prestandan av vår webbplats och tjänster.

(f) cookie-samtycke - vi använder kakor för att lagra dina preferenser i förhållande till användningen av kakor mer generellt.

11 Cookies som används av våra tjänsteleverantörer

11.1 Våra tjänsteleverantörer använder cookies och dessa cookies kan lagras på din dator när du besöker vår webbplats.

11.2 Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats. Google Analytics samlar in information om webbplatsanvändning med hjälp av cookies. Informationen som samlas in relaterad till vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av vår webbplats. Googles sekretesspolicy finns på: https://www.google.com/policies/privacy/. [De relevanta kakorna är: [identifiera cookies].]

12 Hantera kakor

12.1 De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera cookies och ta bort cookies. Metoderna för detta varierar från webbläsare till webbläsare och från version till version. Du kan dock få aktuell information om att blockera och ta bort cookies via dessa länkar:

(A)    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Krom);

(B)    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C)    http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(D)    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E)    https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); och

(F)    https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Kant).

[ytterligare listobjekt]

12.2 Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten på många webbplatser.

12.3 Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.

13 Våra detaljer

13.1 Denna webbplats ägs och drivs av JMD Online Ltd.

13.2 Vi är registrerade i England och Wales under registreringsnummer 08880052 och vårt säte finns i Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, NG6 0AT, Storbritannien.

13.3 Vår huvudsakliga verksamhet är Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, Storbritannien, NG6 0AT

13.4 Du kan kontakta oss:

(a) per post, till postadressen som anges ovan,

(b) med hjälp av vår webbplatsformulär;

(c) [via e-post, med [den e-postadress som publiceras på vår webbplats då och då]].

14 Dataskyddsombud

14.1 Vår dataskyddsombuds kontaktuppgifter är: datacontroller@jmdonline.uk eller via e-post på: Data Controller, JMD Online Ltd, Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, Storbritannien, NG6 0AT