Integritetspolicy

  1. Introduktion

1.1 Vi är engagerade i att skydda besökarnas integritet på denna webbplats.

1.2 Denna policy gäller där vi agerar som datastyrare med avseende på personuppgifterna för våra besökare och serviceanvändare på webbplatsen. med andra ord, där vi bestämmer syftet och sättet att behandla dessa personuppgifter.

1.3 Vi använder cookies på vår hemsida. Om cookies inte är strikt nödvändiga för tillhandahållandet av vår webbplats och tjänster, kommer vi att be dig att samtycka till vår användning av cookies när du besöker vår hemsida.

1.4 I den här politiken hänvisar "vi", "oss" och "våren" till JMD Online Ltd. Mer information om oss finns i avsnitt 13.

2. Kreditera

2.1 Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (https://seqlegal.com)

3 Hur vi använder dina personuppgifter

3.1 I detta avsnitt 3 har vi lagt fram:

(a) De allmänna kategorierna av personuppgifter som vi kan behandla.

(b) När det gäller personuppgifter som vi inte erhållit direkt från dig, källan och specifika kategorier av dessa uppgifter.

(c) Syftet med vilka vi får behandla personuppgifter och

d) Processens rättsliga grunder.

3.2 Vi kan behandla data om din användning av vår webbplats och tjänster ("användningsdata”). Användningsdata kan innehålla din IP-adress, geografiskt läge, webbläsartyp och -version, operativsystem, referenskälla, besökstid, sidvisningar och webbplatsens sökvägar, samt information om tid, frekvens och mönster för din tjänst. Källan för användningsdata är Google Analytics. Denna användningsinformation kan behandlas för att analysera användningen av webbplatsen och tjänsterna. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen övervakning och förbättring av vår webbplats och tjänster.

3.3 Vi kan behandla din kontodata ("kontodata”). Kontodata kan innehålla ditt namn och din e-postadress och andra uppgifter från dig. Källan till kontodata är du. Kontodata kan behandlas för att driva vår webbplats, tillhandahålla våra tjänster, säkerställa säkerheten för vår webbplats och tjänster, upprätthålla säkerhetskopiering av våra databaser och kommunicera med dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår hemsida och verksamhet ELLER utförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder för att på eget initiativ ingå ett sådant kontrakt.

3.4 Vi kan behandla din information som ingår i din personliga profil på vår hemsida ("profildata”). Profildata kan innehålla ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kön. Profildata kan behandlas för att möjliggöra och övervaka din användning av vår webbplats och tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår hemsida och verksamhet ELLER utförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder vid din begäran att ingå ett sådant kontrakt.

3.5 Vi kan behandla information som du skickar för publicering på vår hemsida eller via våra tjänster ("publiceringsdata”). Publikationsdata kan behandlas för att möjliggöra sådan publicering och administration av vår webbplats och tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är du samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår hemsida och verksamhet ELLER utförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder för att på eget initiativ ingå ett sådant avtal.

3.6 Vi kan behandla information som ingår i någon förfrågan du skickar till oss angående varor och / eller tjänster ("förfrågningsdata”). Förfrågningsuppgifterna kan behandlas för att erbjuda, marknadsföra och sälja relevanta varor och / eller tjänster till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke

3.7 Vi kan behandla information som rör våra kundrelationer, inklusive kundkontaktinformation ("kundrelationsdata”). Kundrelationsdata kan innehålla ditt namn, dina kontaktuppgifter och information i kommunikationen mellan oss och dig. Källan till kundrelationsdata är du. Kundrelationsdata kan behandlas för att hantera våra relationer med kunder, kommunicera med kunder, hålla register över dessa meddelanden och marknadsföra våra produkter och tjänster till kunder. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen [korrekt hantering av våra kundrelationer.

3.8 Vi kan bearbeta information om transaktioner, inklusive inköp av varor och tjänster, som du anländer med oss ​​och / eller via vår hemsida ("transaktionsdata”). Transaktionsdata kan innehålla dina kontaktuppgifter, dina kortuppgifter och transaktionsuppgifterna. Transaktionsdata kan behandlas för att tillhandahålla de inköpta varorna och tjänsterna och behålla de korrekta uppgifterna om dessa transaktioner. Den rättsliga grunden för denna behandling är utförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder, på din begäran, att ingå ett sådant avtal och våra legitima intressen, nämligen en korrekt administration av vår hemsida och verksamhet.

3.9 Vi kan behandla information som du lämnar till oss för att kunna prenumerera på våra e-postmeddelanden och / eller nyhetsbrev ("anmälningsdata”). Anmälningsdata kan behandlas för att skicka dig relevanta anmälningar och / eller nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke] ELLER utförandet av ett avtal mellan dig och oss och / eller vidta åtgärder, på din begäran, att ingå ett sådant kontrakt.

3.10 Vi kan behandla information som ingår i eller relaterar till kommunikation som du skickar till oss ("korrespondensdata”). Korrespondensdata kan innehålla kommunikationsinnehåll och metadata i samband med kommunikationen. Vår hemsida kommer att generera metadata i samband med kommunikation som görs med hjälp av webbformulärets kontaktformulär. Korrespondensdata kan behandlas i syfte att kommunicera med dig och spela in. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår hemsida och affärer och kommunikation med användarna.

3.11 Vi kan behandla någon av dina personuppgifter som identifieras i denna policy när det är nödvändigt för att etablera, utöva eller försvara juridiska påståenden, vare sig i domstolsförfaranden eller i administrativt eller utomrättsligt förfarande. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen skyddet och påståendet av våra juridiska rättigheter, dina juridiska rättigheter och andras lagliga rättigheter.

3.12 Förutom de specifika ändamål för vilka vi kan behandla dina personuppgifter som anges i detta avsnitt 3, kan vi också behandla någon av dina personuppgifter där sådan behandling är nödvändig för att följa en laglig skyldighet som vi är föremål för eller i för att skydda dina vitala intressen eller vitala intressen hos en annan fysisk person

4 Tillhandahåller dina personuppgifter till andra

4.1 Vi kan avslöja dina personuppgifter till våra försäkringsgivare och / eller professionella rådgivare i den mån det är rimligt nödvändigt för att erhålla eller behålla försäkringsskydd, hantera risker, få professionell rådgivning eller etablera, utöva eller försvara juridiska påståenden, oavsett om de är i domstol förfaranden eller i administrativt eller utomrättsligt förfarande.

4.2 Vi kan avslöja dina personuppgifter till våra leverantörer eller underleverantörer, nämligen Royal Mail och DPD, i den mån det är rimligt nödvändigt för leverans av kontrakt eller varor.

4.3 Finansiella transaktioner relaterade till vår webbplats och tjänster hanteras av våra betalningsleverantörer, PayPal. Vi delar endast transaktionsdata med våra leverantörer av betalningstjänster i den omfattning som behövs för att hantera dina betalningar, återbetala sådana betalningar och hantera klagomål och frågor som rör sådana betalningar och återbetalningar. Du kan hitta information om betalningstjänstleverantörernas integritetspolicy och praxis på https://www.paypal.com/sv/webapps/mpp/ua/privacy-full

4.4 Förutom de specifika upplysningar om personuppgifter som anges i detta avsnitt 4 kan vi avslöja dina personuppgifter om sådan information är nödvändig för att följa en laglig skyldighet som vi är föremål för eller för att skydda dina vitala intressen eller vitala intressen hos en annan fysisk person. Vi kan också avslöja dina personuppgifter om sådant upplysande är nödvändigt för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav, vare sig i domstolsförfaranden eller i administrativt eller utomrättsligt förfarande.

5 International överföringar av dina personuppgifter

5.1 I detta avsnitt 5 tillhandahåller vi information om de omständigheter där dina personuppgifter kan överföras till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

5.2 Webbhotellen för vår webbplats är belägen i hela Europa Europeiska kommissionen har fattat ett "adekvat beslut" med avseende på [lagen om uppgiftsskydd i vart och ett av dessa länder. Överföringar kommer att skyddas med lämpliga skyddsåtgärder, nämligen användningen av standardiserade dataskyddsklausuler som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen.

5.3 Du bekräftar att personuppgifter som du skickar för offentliggörande via vår webbplats eller tjänster kan vara tillgängliga via internet, runt om i världen. Vi kan inte hindra användningen (eller missbruk) av sådana personuppgifter av andra.

6 Behåll och radera personuppgifter

6.1 I det här avsnittet 6 anges våra policyer och förfaranden för lagring av data, som är utformade för att säkerställa att vi uppfyller våra lagliga skyldigheter när det gäller lagring och radering av personuppgifter.

6.2 Personuppgifter som vi behandlar för något ändamål eller ändamål ska inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål eller för dessa ändamål.

6.3 Vi behåller dina personuppgifter enligt följande:

(A) kontodata och profildata kommer att behållas under en minimiperiod på 6 månader efter det att du skapat ditt konto och / eller försöket eller slutförandet av ett kontrakt på vår hemsida och under en maximal period av 18 månader efter det att du senast loggade in på ditt konto och / eller Försöket eller slutförandet av ett kontrakt på vår hemsida.

(B) korrespondensdata och förfrågningsdata kommer att behållas under en minimiperiod på 1 månad efter skapandet och under en maximal period av 12 månader.

(C) publiceringsdata kommer att behållas ad infinitum tills borttaget av oss eller dig, eller du ber oss att ta bort nämnda publiceringsdata. För information om borttagning av data, se avsnitt 8

6.4 Oaktat de övriga bestämmelserna i detta avsnitt 6 kan vi behålla dina personuppgifter om sådan lagring är nödvändig för att följa en lagstadgad skyldighet som vi är föremål för eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

7 Ändringar

7.1 Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan genom att publicera en ny version på vår hemsida.

7.2 Du bör kolla denna sida ibland för att du är nöjd med eventuella ändringar av denna policy.

8 Dina rättigheter

8.1 I det här avsnittet 8 har vi sammanfattat de rättigheter som du har enligt lagen om uppgiftsskydd. Några av rättigheterna är komplexa, och inte alla detaljer har inkluderats i våra sammanfattningar. Följaktligen bör du läsa relevanta lagar och vägledning från tillsynsmyndigheterna för en fullständig förklaring av dessa rättigheter.

8.2 Dina huvudsakliga rättigheter enligt lagen om uppgiftsskydd är:

a) rätten till tillgång

b) Rätten till rättelse

(c) rätten att radera

d) Rätten att begränsa bearbetningen

e) Rätten att invända mot bearbetningen.

(f) Rätten till dataöverförbarhet

g) Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet. och

h) Rätt att återkalla samtycke.

8.3 Du har rätt till bekräftelse om huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller, där vi gör det, tillgång till personuppgifter, tillsammans med viss ytterligare information. Den kompletterande informationen innehåller uppgifter om syftet med behandlingen, kategorierna av personuppgifter och mottagarna av personuppgifterna. Att ge andra människors rättigheter och friheter påverkas inte, vi kommer att ge dig en kopia av dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av dina personuppgifter genom att kontakta oss på datacontroller@jmdonline.uk

8.4 Du har rätt att få otillbörliga personuppgifter om dig åtgärdad och, med hänsyn till syftet med behandlingen, att ha några ofullständiga personuppgifter om dig.

8.5 Under vissa omständigheter har du rätt att radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Dessa omständigheter omfattar: Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till syftet med vilka de samlades eller bearbetades på annat sätt. du återkallar samtycke till samtyckebaserad bearbetning Du protesterar mot bearbetningen enligt vissa regler om tillämplig lagstiftning om dataskydd. bearbetningen är avsedd för direkt marknadsföring och personuppgifterna har behandlats olagligt. Det finns emellertid undantag från rätten att radera. De allmänna undantagen innefattar var behandling krävs: för utövande av yttrandefrihet och information. för att följa en lagstadgad skyldighet eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.

8.6 Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Dessa omständigheter är: Du bestrider noggrannheten i personuppgifterna. bearbetning är olaglig men du motsätter dig radering Vi behöver inte längre personuppgifterna för vår behandling, men du behöver personuppgifter för etablering, övning eller försvar av rättsliga krav. och du har invänt mot bearbetning, i väntan på verifieringen av den invändningen. Om bearbetning har begränsats på grundval av detta kan vi fortsätta att lagra dina personuppgifter. Vi kommer emellertid bara annars att bearbeta det: med ditt samtycke för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av allmänt intresse.

8.7 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter av skäl som är relaterade till din speciella situation, men endast i den utsträckning som den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för: utförandet av en uppgift som utförts i allmänintresset eller utövandet av någon officiell myndighet som ägs av oss eller syftet med de legitima intressen som vi eller en tredje part åtar oss. Om du gör en sådan invändning upphör vi att behandla personuppgifterna om vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som överträder dina intressen, rättigheter och friheter eller behandlingen är för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga påståenden.

8.8 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsändamål, inklusive profilering för direkt marknadsföring. Om du gör en sådan invändning upphör vi att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

8.9 Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål av skäl som är relaterade till din speciella situation, såvida inte behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs av hänsyn till allmänintresset.

8.10 I den mån den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är:

a) samtycke eller

(b) att behandlingen är nödvändig för utförandet av ett kontrakt som du är part i eller för att vidta åtgärder på din förfrågan innan du ingår ett avtal,

och sådan bearbetning utförs med automatiserade medel har du rätt att ta emot dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Denna rätt gäller emellertid inte där det skulle påverka andras rättigheter och friheter negativt.

8.11 Om du anser att vår behandling av din personliga information strider mot dataskyddslagar, har du laglig rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet med ansvar för dataskydd. Du kan göra det i EU-medlemsstaten för ditt hemvist, din arbetsort eller platsen för den påstådda överträdelsen.

8.12 I den utsträckning den rättsliga grunden för vår behandling av din personliga information är samtycke, har du rätt att återkalla samtycket när som helst. Återkallelse kommer inte att påverka lagligheten av bearbetningen före återkallandet.

8.13 Du kan utöva några av dina rättigheter i relation till dina personuppgifter genom skriftligt meddelande till oss utöver de andra metoder som anges i detta avsnitt 8.

9 Om cookies

9.1 En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

9.2-kakor kan vara antingen "ihållande" cookies eller "session" -kakor: en ihållande cookie lagras av en webbläsare och kommer att vara giltig fram till dess angivna utgångsdatum, såvida inte användaren raderat före utgångsdatumet. en session cookie å andra sidan kommer att gå ut i slutet av användarsessionen när webbläsaren är stängd.

9.3-kakor innehåller inte typiskt någon information som personligen identifierar en användare, men personuppgifter som vi lagrar om dig kan vara kopplade till informationen som lagras i och erhållits från kakor.

10-kakor som vi använder

10.1 Vi använder cookies för följande ändamål:

(a) autentisering - vi använder cookies för att identifiera dig när du besöker vår hemsida och när du navigerar på vår hemsida.

(b) status - vi använder cookies för att hjälpa oss att avgöra om du är inloggad på vår hemsida.

(c) personalisering - vi använder cookies för att lagra information om dina inställningar och att personifiera webbplatsen för dig.

(d) säkerhet - vi använder cookies som ett led i säkerhetsåtgärderna som används för att skydda användarkonton, inklusive att förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter och att skydda vår webbplats och tjänster i allmänhet.

(e) analys - vi använder cookies för att hjälpa oss att analysera användningen och utförandet av vår hemsida och tjänster.

(f) Cookiesamtycke - Vi använder cookies för att lagra dina inställningar i förhållande till användningen av cookies mer allmänt.

11-kakor som används av våra tjänsteleverantörer

11.1 Våra tjänsteleverantörer använder cookies och de cookies kan lagras på din dator när du besöker vår webbplats.

11.2 Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats. Google Analytics samlar information om webbplatsanvändning med hjälp av cookies. Den information som samlats i samband med vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av vår webbplats. Googles integritetspolicy finns på: https://www.google.com/policies/privacy/. [De relevanta kakorna är: [identifiera cookies].]

12 Hantera cookies

12.1 De flesta webbläsare tillåter dig att vägra att acceptera cookies och att radera cookies. Metoderna för att göra det varierar från webbläsare till webbläsare, och från version till version. Du kan dock få aktuell information om att blockera och radera cookies via dessa länkar:

(A) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Krom);

(B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); och

(F) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Kant).

[ytterligare listobjekt]

12.2 Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten hos många webbplatser.

12.3 Om du blockerar cookies kan du inte använda alla funktioner på vår hemsida.

13 Våra detaljer

13.1 Denna webbplats ägs och drivs av JMD Online Ltd

13.2 Vi är registrerade i England och Wales under registreringsnummer 08880052 och vårt säte finns på Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, NG6 0AT, Storbritannien.

13.3 Vår huvudsakliga verksamhetsplats är på Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, Storbritannien, NG6 0AT

13.4 Du kan kontakta oss:

(a) per post till den postadress som anges ovan

(b) använd vår kontaktformulär

(c) [via e-post, med [den e-postadress som publiceras på vår hemsida från tid till annan]].

14 dataskyddsansvarig

14.1 Vår kontaktuppgifter för dataskyddsansvarige är: datacontroller@jmdonline.uk eller via e-post: Data Controller, JMD Online Ltd, Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, Storbritannien, NG6 0AT